Direct naar de inhoud.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MasterYourBodyAndMind

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde. Wij zijn respectvol naar alle deelnemers en verwachten dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Wij kiezen onze locaties met zorg om deelnemers tijdens een reis, een retreat of een evenement een optimaal gevoel van zich fijn voelen te geven. Wij behandelen de locatie en omgeving met zorg, dat verwachten we ook van de deelnemers. We dragen hier gezamenlijk zorg voor.

4. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en overvloedig te drinken tijdens de retraits en evenementen.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Op het moment van verzenden van een boeking gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.

2. Annulering
Annulering van de boeking is mogelijk, mits de annulering per e-mail (info@masteryourbodyandmind.nl) wordt bezorgd. Daarbij is de datum van ontvangst van de e-mail bepalend voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden al dan niet annuleringskosten in rekening gebracht:
Tot 8 weken voor startdatum worden geen annuleringskosten in rekening gebracht, en zijn alleen administratiekosten van € 25,00 per deelnemer verschuldigd.
Vanaf 8 tot 2,5 weken voor startdatum wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
Binnen 2,5 weken voor startdatum is het gehele bedrag verschuldigd.

Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annuleringsverzoek door MasterYourBodyAndMind op tijd en in goede orde is ontvangen.

4. Mocht een deelnemer onverhoopt niet in staat zijn de door hem of haar geboekte reis, retreat of evenement bij te wonen, dan is in plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan info@masteryourbodyandmind.nl zijn doorgegeven en de vervangende deelnemer akkoord is met deze algemene voorwaarden en er een vervangend retrait wordt aangeboden.

5. De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis/retreat/evenement plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft MasterYourBodyAndMind het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

6. MasterYourBodyAndMind heeft het recht een reis, retreat of evenement te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door MasterYourBodyAndMind heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat binnen 3 werkdagen zal worden overgemaakt. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. Indien er 14 dagen voor vertrek wordt geboekt dan kan MasterYourBodyAndMind de deelname pas garanderen nadat de accommodatie MasterYourBodyAndMind  heeft laten weten een kamer beschikbaar te hebben. Wij laten uiterlijk 2 werkdagen na boekingsdatum definitief weten aan de deelnemer of hij/zij kan deelnemen aan het gewenste retreat/event. In geval van annulering door MasterYourBodyAndMind heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat wij binnen 3 werkdagen zullen overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

8. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of MasterYourBodyAndMind niet opvolgen, kunnen uit de reis/retreat/evenement verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.

9. MasterYourBodyAndMind heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een reis/retreat/evenement.

10. Deelname aan een reis, retreat of evenement is geheel op eigen risico. MasterYourBodyAndMind is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.

11. Ten aanzien van producten en diensten die MasterYourBodyAndMind van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

13. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de reis/retreat/evenement uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van MasterYourBodyAndMind.

14. Klachten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van een reis/retreat/evenement schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

15. Kortingsbonnen: alleen in te wisselen voor reizen en retreats in Nederland. Niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. Maximaal 1 kortingsbon geldig per persoon per boeking.

16. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van ons privacybeleid en met de inhoud ervan akkoord te gaan.